Strona główna Oferta Cennik Organizacja eventów O strefie piękna O strefie relaksu Zespół Wirtualny spacer Galeria Blog Kontakt Sklep Wyszukaj
English Zmień język
PRZEJDŹ DO STREFY RELAKSU

Polityka prywatności

O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ NICE SPA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania zostały wskazane poniżej.

I.              Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest NICE SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie ul. BIAŁY KAMIEŃ 3 / U2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000778735, NIP 524-288-31-35, REGON 382915634.

II.             Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujących trybach:

- telefonicznie: 690 68 68 68

- pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.

III.            Cele i podstawy przetwarzania.

a)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego.

b)        Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celach handlowych, marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, świadczonych przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych

c)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Pana/Panią z nami ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

d)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

e)       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich (polskie ustawodawstwo) np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub urzędów skarbowych, ponieważ przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do wypełniania wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV.            Automatyzacja i profilowanie.

Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Pana/Pani danych osobowych (art. 22 RODO).

V.             Kategorie danych.

W związku z przekazaniem nam przez Pana/Panią danych osobowych, przetwarzane będą następujące kategorie danych:

- podstawowe dane identyfikacyjne (w tym dane zarejestrowanej działalności gospodarczej);

- dane dotyczące zamieszkania;

- numer telefonu kontaktowego (o ile został podany);

- inne dane podane przez Pana/Panią;

VI.            Odbiorcy danych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

- Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek; 

- informatyczne; 

- płatnicze; 

- księgowo – finansowe; 

- prawne; 

- audytorskie i kontrolne; 

- Podmiotom współpracującym (podmioty, które biorą udział w wykonywaniu łączących nas umów): 

VII.           Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII.         Okres przechowywania danych.

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez okres:

- do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją łączących nas umów w okresie ich obowiązywania jak i po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu (gwarancja, rękojmia, odszkodowanie);

- do wycofania zgody, o ile została takowa uprzednio wyrażona i jest to możliwe na gruncie przepisów RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych;

IX.            Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych 

(jeżeli w Pana/Pani ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

(istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień znajdują się u Administratora Danych, z którym kontakt jest możliwy pod danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt I i II powyżej. 

Proszę pamiętać, iż przed realizacją powyższych uprawnień konieczne będzie zidentyfikowanie Pana/Pani.

X.             Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowe jest dobrowolne.

Jeżeli jednak nie poda Pan/Pani podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym adresu korespondencyjnego, zawarcie umowy i jej dalsze wykonywanie będzie niemożliwe.

Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgód na przesyłanie informacji marketingowych oraz handlowych, w tym zgód na przesyłanie tych informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania umów, jednak brak wyrażenia zgody może powodować utrudnienia w zakresie komunikacji o nowych ofertach i produktach.

Umów wizytę on-line!

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem